Tặng nhà văn, nhà thơ, "nhà web" NINH THUẬN

Lê Anh Dũng


Đời sẽ đẹp có thêm trang web

Rừng văn chương thắp sáng trời mơ!

Chúc mừng Ninh Thuận từ giờ

Văn chương đã đủ tiếng thơ đã nhiều!

Bây giờ TRANG WEB thân yêu

Trong ngoài vang tiếng mọi điều hạnh thông!


lad