Tôi Viết

Tôi viết bài thơ tặng các anh,
Những người hiền sĩ quyết học hành
Đem tài đền đáp ơn Tổ Quốc,
Vì nước quên mình quyết đấu tranh.
<!>

Tôi viết bài thơ bác nông phu,
Thật thà chất phác lại cần cù.
Ngày đêm sản xuất nhiều nông phẩm,
Giúp ích cho đời chẳng kém tu.

Tôi viết bài thơ tặng công nhân,
Ngày đêm lao động để góp phần.
Tăng thêm sản phẩm cho đời hưởng,
Hãnh diện làm sao kiếp công nhân!

Tôi viết bài thơ tặng thương gia,
Giàu sang phú quí nên cửa nhà.
Cũng nhờ đóng góp phần mua bán,
Hưng thịnh giàu sang cho quốc gia….

Tôi viết bài thơ tặng chiến binh,
Những người trai trẻ quá nhiệt tình.
Ngày đêm gian khổ ghìm tay súng,
Gìn giữ non sông mãi thái bình.

Tôi viết bài thơ bậc chân tu,
Giảng đạo răng đời, bớt cảnh tù.
Hoan hỉ mừng vui niềm hạnh phúc,
Ân đầy, nghĩa trọng đấng chân tu…

NGUYỄN NINH THUẬN